top of page
  • Facebook

WAŻNE ! POMAGAMY W ZAŁATWIENIU PKK

Informacje dla kursanta

                                                           Co zrobić żeby się zapisać?

Każda osoba ubiegająca się o prawo jazdy w pierwszej kolejności musi zgłosić się do Wydziału Komunikacji właściwego ze względu na miejsce swojego zameldowania i tam przedstawić wniosek wraz z załącznikami by uzyskać tzw. numer PKK.

                                                         Czym jest dokument PKK?

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) to elektroniczny dokument, który jest generowany w systemie przez Wydział komunikacji Starostwa Powiatowego. Zawiera on dane i informacje identyfikujące osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy. Uzyskanie takiego numeru pozwoli na szkolenie i zdawanie egzaminu na terenie całego kraju.

                                   

móżdżkowy-kierunek-34388767_edited.png

Niezbędne dokumenty do uzyskania numeru PKK

  • dowód osobisty (dla potwierdzenia tożsamości)

  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców)

  • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm

  • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1 lub B)

  • kserokopia posiadanego prawa jazdy (w sytuacji, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy)

ponadto (gdy jest to wymagane):

  • kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terenie Polski

  • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym)

  • pełnomocnictwo – w przypadku upoważnienia innej osoby do załatwienia sprawy

bottom of page